Algemene voorwaarden

Team Amsterdam! Good Cookies werkt elke dag hard om zoveel mogelijk mensen een lach op hun gezicht te geven door de verkoop van onze stroopwafels, blikken en overige producten. Wij zijn een bedrijf die graag open en eerlijk communiceert met de klant en daarom vindt u hieronder in de voorwaarden overzichtelijk alles wat u moet weten.

Algemene leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden AmsterDAM! Good Cookies
Door een bestelling bij AmsterDAM! Good Cookies te plaatsen, geeft u  te kennen dat u  akkoord gaat met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die zijn opgesteld door AmsterDAM! Good Cookies.
AmsterDAM! Good Cookies heeft het recht om haar betalings- en/of leveringsvoorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van een maand.

 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AmsterDAM! Good Cookies en een kopende partij, hierna te noemen Koper.

Door een bestelling bij AmsterDAM! Good Cookies, geeft u  te kennen dat u  akkoord gaat met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die zijn opgesteld door AmsterDAM! Good Cookies. AmsterDAM! Good Cookies heeft het recht om haar betalings- en/of leveringsvoorwaarden te wijzigen met een wijzigingstermijn van een maand.

 1. Prijs/ Verzendkosten
 • De prijzen van alle producten die via de website kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW)
 • Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn.
 • De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het bestelde pakket. Verzendkosten worden duidelijk aangegeven in het winkelmandje, of worden bij grotere orders vermeld op de staffellijst of offerte.
 • De prijzen van de producten op de website zijn vermeld onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 1. Levering
 • AmsterDAM! Good Cookies levert in enkele gevallen uw producten persoonlijk af. Dit gebeurt alleen wanneer dit nadrukkelijk gecommuniceerd is met de Koper.
 • De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven
 • Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
 • Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
 • De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven het eigendom van AmsterDAM! Good Cookies tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

 1. Klachten

Team AmsterDAM! Good Cookies doet haar uiterste best en werkt zeer nauwkeurig om het door uw bestelde product tijdig en in gewenste staat bij u te bezorgen. Mocht u toch een klacht hebben vinden wij dit uiteraard heel vervelend.

U kunt ons hierover mailen op info@amsterdamgoodcookies.com of bellen naar 06 11 26 82 28.
We gaan dan op zoek naar een passende oplossing.

 1. Overmacht

AmsterDAM! Good Cookies is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Verantwoordelijkheid Koper

Amsterdam! Good Cookies kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gemaakte (spel)fouten op gepersonaliseerde blik labels, digitaal gedrukte blikken en stickers. De Koper ontvangt ten allen tijde een voorbeeld ontwerp en dient deze grondig te controleren op gemaakte spelfouten, tekstfouten, kleuren en foto’s. Bij het geven van een akkoord door de Koper voor het laten printen van het ontwerp dient de Koper zeker te zijn van de juistheid hiervan. Eventuele kosten die moeten worden gemaakt bij het herstellen van een fout in het ontwerp na het drukken zijn dan ook niet voor AmsterDAM! Good Cookies maar voor de Koper.

 1. Betaling
 • Klanten dienen de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen vooraf middels de digitale betaalmethoden die worden aangeboden in de webwinkel te voldoen.
 • Klanten met een betaalconditie van 30 dagen ontvangen een digitale factuur welke binnen 30 dagen dient te worden betaald.
 1. Eigendomsvoorbehoud

De door AmsterDAM! Good Cookies geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van AmsterDAM! Good Cookies volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Amsterdam! Good Cookies geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Amsterdam! Good Cookies garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 1. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en AmsterDAM! Good Cookies, dan wel tussen AmsterDAM! Good Cookies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en AmsterDAM! Good Cookies, is AmsterDAM! Good Cookies niet aansprakelijk.

 1. Toepasselijk Recht

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met AmsterDAM! Good Cookies. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.